Sipma Z279 Green

Properties:

– Animerte pickup

– Ropes

– Lighting v3

– Working MP

– 1:1

– Washable

Credits:

Modell: Tomy
Ingame & script: Lipa
LS2013: lechu
Edit: Tomy

Sipma Z279 Green v 2.0 [MP]
5 (100%) 1 vote